ShopLink KVKK

KVKK

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
UYARINCA HAZIRLANAN AYDINLATMA FORMU

İşbu Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileri Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.) yahut onun iştirakleri ve bağlı ortaklıkları (bundan sonra her biri birlikte yahut ayrı ayrı ‘Rönesans Topluluğu’ olarak anılacaktır) tarafından işlenen gerçek ve tüzel kişileri, kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılmasında uyulan kurallarla ve kişilerin bu anlamda sahip oldukları haklarla ilgili bilgilendirmek amacıyla, Rönesans Topluluğu'nun kabul etmiş ve uygulamakta olduğu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına dayanılarak Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanarak Rönesans Genel Müdürü tarafından onaylanmış ve yürürlüğe sokulmuştur.

1. TANIMLAR

Rönesans Topluluğu : Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile onun tüm iştiraklerini, bağlı ortaklıklarını ve ortaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak ortak olduğu yurt içindeki veya yurt dışındaki tüm şirketleri,

Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri : KKVK 6. Maddede sayılan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriyi,

Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.Kanun kapsamında Rönesans Topluluğuna dahil tüzel kişiler ayrı ayrı veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel veriler, Rönesans Topluluğu tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ilişkilerine girilebilmesi ve bunların yürütülebilmesi açısından yapılması gereken tüm çalışmaların yürütülmesi, müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi, geliştirilmesi, sunulması, Rönesans Topluluğuna dahil tüzel kişilerin birimleri arasındaki koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğinin sağlanması, mevzuata uyum, gerekli bildirimlerin taraflara yapılması, reklam ve pazarlama çalışmalarının yapılması, geliştirilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, doğum günü kutlaması, çekiliş ve yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi, veri sahibi lehine olabilecek diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, idari ve adli makamlara bildirilmesi, yasal hakların kullanılması, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, talep ve soruların cevaplanması, memnuniyet, performans ve benzeri ölçümlerin yapılması, operasyonların yürütülmesi, insan kaynakları başka olmak üzere politikaların oluşturulması, ihtiyaçların temini, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, şirket stratejilerinin belirlenmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amaçlarıyla işlenebilir.

Veriler, Rönesans Topluluğu'nda bulunan tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler özelinde gereklilikleri belirlenmek üzere doğrudan, yapılan görüşmelerden; çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yazılı, sözlü ve elektronik yollarla elde edilebileceği gibi Rönesans Topluluğu'nun her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurum ve tüzel kişilerden (iş ortağı, tedarikçi, ajans, acenta, taşeron, müteahhit, danışman ve bunlarla sınırlı olmaksızın) de sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilebilir. Bu bilgiler, Rönesans Topluluğu'nun düzenlediği yahut işyerleri ve projelerinde Rönesans Topluluğu dışındaki üçüncü kişilerin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar sırasında da elde edilebilir. Kişisel verileriniz Şirketimizin ilgili politikalarında kabul edilen yahut mevzuatta öngörülen süre boyunca elde tutulabilecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel veriler; kişisel verilerin yukarıda sayılan işlenme amaçlarına ulaşılması, Rönesans Topluluğu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması ve önerilmesi, hukuki, fiziki ve ticari güvenliğin temini, hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve denetimi ve hizmetlerin değerlendirilmesi, işletme stratejilerinin ve politikalarının oluşturulabilmesi, yasal mevzuata uyulması amacıyla Rönesans Topluluğu'nda bulunan tüzel kişilerle, bunların hissedarları, bağlı işletmeleri ve iştirakleri, iş ortağı, tedarikçi, ajans, acenta, taşeron, müteahhit, danışman ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer özel gerçek yahut tüzel kişiler yahut kamusal kuruluşlar ile KKVK 8. Madde çerçevesinde paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, KKVK 9. Madde çerçevesinde merkezi, şubesi, işyeri, faaliyetleri yahut veri saklama birimleri yurt dışında olan Rönesans Topluluğunda bulunan tüzel kişilerle, bunların hissedarları, bağlı işletmeleri ve iştirakleri, iş ortağı, tedarikçi, ajans, acenta, taşeron, müteahhit, danışman ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer özel gerçek yahut tüzel kişiler ile mevzuatın gerektirmesi halinde yurt dışında bulunan kamu kuruluşlarıyla da paylaşılabilir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu belgede belirtilen temin vasıtalarının niteliğine göre tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.

Kişisel verileriniz, KKVK 5. Maddeye göre işlenmekte ve aktarılmakta olup Rönesans Topluluğu'nda bulunan tüzel kişiler, kanuni şartlara uymak kaydıyla KKVK 6 uyarınca özel nitelikli veri işleyerek aktarabilirler.

5. KVKK 11. MADDE KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Rönesans Topluluğu olarak KVKK 11. madde ve tümü kapsamında, kişisel verileri sahiplerinin hakları aşağıda bildirilmektedir.

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK 7. madde çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini, yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini isteme,
  • Talep üzerine düzeltilen, silinen, yok edilen yahut anonim hale getirilen bilgilerin bu işlemlerinin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için talep sahibinin kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebin Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yahut Rönesans Topluluğu'nun ilgili mensubunun resmi unvanına hitaben, Çankaya Mah. Atatürk Bulvarı No:144/146 Ankara, Türkiye adresine veya ronesansgayrimenkul@hs03.kep.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

6. BAŞVURU USULÜ

Verilen adrese yazılı olarak gönderilecek taleplerin noter kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. E-posta adresine gönderilecek taleplerin, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da talep sahibinin Rönesans Topluluğu nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya varsa ronesans.com sitesinde yönlendirilen başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, ronesansgayrimenkul@hs03.kep.tr’ye iletilmesi gerekmektedir.

İletilen başvuruların, bu doküman ekinde verilen form üzerinden Türkçe yapılması ve talebin tereddütsüzce anlaşılabilecek açıklıkta yazılması, kimlik bilgileri ve konu ile ilgili belge ve bilgilerin başvuruya eklenmiş olması zorunludur.

Başkası adına yapılan taleplerde talep sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin ve talep sahibini temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal belgelerin eklenmesi zorunludur.

Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İletilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu süre, bilgi ve belgelerin tam bir şekilde iletilmesinden itibaren başlar.

Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Cevaplar adresi Rönesans Topluluğunun tercihine göre yazılı olarak talep sahibinin adresine herhangi bir posta türüyle yahut e-posta adresine gönderilebilir.

İşbu aydınlatma formu, Rönesans Topluluğu ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bilgilendirme ve Başvuru Formu için www.rgy.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.