ShopLink

SHOPLINK UYGULAMASI WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. “SHOPLINK” UYGULAMASI WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (“Şirket”), Rönesans Holding A.Ş., Rönesans Yönetim A.Ş. bunların Grup Şirketleri ve bağlı ortaklıkları müşterilerinin “Shoplink” Uygulaması ve web sitesine (“Shoplink”)’na üyelik kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve 2. maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://ronesans.com/kisisel-verilerin-korunmasina-iliskin-aydinlatma-metni/ adresinde yer alan Rönesans Holding A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde Şirket tarafından Shoplink kapsamındaki ürün ve hizmetlerin sunulması, Shoplink’in gelişimi ve sürekliliği amacıyla analizler yapılması, işbirliklerinin kurulması amacıyla ticari kararların verilebilmesi, Shoplink Wi-Fi hizmetinin sağlanması, Shoplink üzerinden mobil ödeme hizmetlerinin verilmesi ve kampanya, ürün ve hizmetler ile ilgili teknik destek ve iletişim desteği verilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.

2.Rızaya Tabi İşlemeler Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin imzalanması ile vermiş olduğunuz rıza doğrultusunda işlenebilecektir. Bu kapsamda kişisel veriler müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında ilgili kişilerin özel fırsat ve kampanyalardan yararlandırılması, ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket’in kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşterilere bulundukları lokasyonların kampanyalar için takip edilmesi, lokasyon verisi alınması suretiyle navigasyon hizmeti verilmesi ve Şirket bünyesinde gerekli kayıtların tutulması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar çerçevede Rönesans Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri, Şirket’in iş ortakları, tedarikçileri, ileti gönderimleri için hizmet aldığı üçüncü kişiler, ödeme hizmet sağlayıcıları ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel veriler Shoplink üyelik kaydı oluşturulması sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1, 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:
· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Rönesans Holding A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.